Fitting- Ker Kft. Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató

Tisztelt Látogató!
Örömmel vesszük érdeklődését vállalatunk iránt. Számunkra nagyon fontos az Ön személyes adatainak védelme, ezért az alábbiakban részletesen tájékoztatjuk az általunk folytatott adatkezelési tevékenységekről. Vállalatunk a személyes adatok felhasználása és kezelése során szigorúan betartja a hatályos adatvédelmi rendelkezéseket. Személyes adatokat csak a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezelünk.
Ez az adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató részletesen leírja az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogait, választási lehetőségeit, valamint a vállalatunk adatvédelemmel kapcsolatos kötelességeit és intézkedéseit, illetve az adatkezeléssel kapcsolatos kötelességeit és jogait.
Amikor Ön kapcsolatba lép velünk, tudomásul veszi, hogy a kapcsolatfelvétel jellegéhez igazodóan bizonyos személyes adatait kezelni fogjuk a jelen Tájékoztató szerint.

I. Ki az adatkezelő?
Az adatkezelő a Fitting-Ker Kft.
Székhely: 2316, Tököl, Vince Ipartelep hrsz. 034/128.
Elérhetőségeink:
e-mail cím: post@fitting-ker.hu
Honlap: www.fitting-ker.hu
Adatkezelő kapcsolattartója: Dr. Szentmiklóssy Éva
Email címe: eva@mukodjjogosan.hu
Telefon: +36 30 7481 420

II. Személyes adat, adatkezelés fogalma
Személyes adat bármely adat vagy információ, amely alapján önállóan vagy más adatokkal, információkkal együtt közvetlenül vagy közvetve azonosítható egy konkrét személy.
Adatkezelésnek minősül a személyes adatokkal végzett bármely művelet, például az adatok gyűjtése, tárolása, felhasználása, rendszerezése, továbbítása, módosítása, más adatokkal való összekapcsolása, törlése, megsemmisítése.

III. Melyek az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai?
Ön bármikor jogosult:
1. tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről,
2. kérni személyes adatai helyesbítését,
3. kérni személyes adatai kezelésének korlátozását (visszavonni hozzájárulását egyes adatkezelésekhez vagy az igényelt kapcsolattartási formát megváltoztatni),
4. kérni személyes adatai törlését (teljes egészében visszavonni adatkezelési hozzájárulását),
Jogai gyakorlásához forduljon Vállalatunk kapcsolattartójához.
Ön tájékoztatást kérhet Vállalatunktól a személyes adatai kezeléséről. Vállalatunk a megkeresésre 30 napon belül, írásban válaszol.
Ön bármikor korlátozás nélkül írásban részben vagy egészében visszavonhatja a már megadott adatkezelési hozzájárulását, indoklás nélkül. Vállalatunk a hozzájárulás visszavonásáról történt értesítését követően 15 munkanapon belül gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, véglegesen törli nyilvántartásából a visszavonással érintett személyes adatokat. Ez alól kivételt képeznek azok a személyes adatok, amelyeket a fentiek szerint Vállalatunk a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából kezel.

IV. Panasz esetén
Ön bármikor panasszal élhet az adatkezeléssel kapcsolatban Vállalatunk adatvédelmi kapcsolattartójánál. Vállalatunk adatvédelmi kapcsolattartójának elérhetőségeit a Tájékoztató I. pontjában találja. Az adatvédelmi kapcsolattartó a panasz beérkezésétől számított 30 napon belül kivizsgálja a hozzá érkezett panaszokat, szükség szerint intézkedik, és a kivizsgálás eredményéről és megtett intézkedésekről Önt.
Bár Cégünk mindent megtesz adatainak megfelelő kezelése érdekében, de amennyiben Ön nem ért egyet Vállalatunk vizsgálatának eredményével, intézkedésével, vagy egyébként úgy véli, hogy személyes adatainak kezelésével összefüggésben jogsérelem éri, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefonszám: +36 (1) 391-1400; fax: +36 (1) 391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; web: http://naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat (ideértve az Ön lakóhelye szerint illetékes törvényszéket).
Javasoljuk, hogy panaszát vagy megkeresést közvetlenül Cégünkhöz küldje el, elérhetőségeink valamelyikén, hogy az esetleges problémát mihamarabb orvosolhassa.

V. Adatvédelem a Fitting-Ker Kft.-nél
Vállalatunk adatkezelése során az alábbi alapelvek érvényesülnek:
A GDPR-ban meghatározott alapelveknek a Fitting-Ker Kft. adatkezelési magatartásában, mint minimum követelmény megvalósul. Az alábbi elveknek cégünk eleget tesz, és az alábbi követelmények vállalatunknál maximálisan teljesülnek.
A GDPR-ban foglalt alapelvek az alábbiak:
– Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve
Személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végezzük. Biztosítjuk a természetes személyeknek a rájuk vonatkozó személyes adatok kezelésének tisztességességét.
A természetes személyek számára átlátható, hogy a rájuk vonatkozó személyes adataikat hogyan gyűjtjük, használjuk fel, azokba hogyan tekinthetnek bele vagy milyen egyéb módon kezeljük. A személyes adatok kezelésével összefüggő tájékoztatás, illetve kommunikáció könnyen hozzáférhető és közérthető, valamint hogy azt világosan és egyszerű nyelvezettel fogalmaztuk meg.

– Célhoz kötöttség elve
Személyes adatait kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezeljük. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának, az adatok felvétele és kezelése tisztességes és törvényes.

– Adattakarékosság elve
Az adatkezelésnek szükségesnek és relevánsnak kell lennie.
A személyes adatok kezelése csak akkor engedélyezett, ha az adatkezelés más módon nem valósítható meg ésszerű keretek között. A személyes adatoknak a kezelésük céljára alkalmasnak és relevánsaknak kell lenniük, az adatok körét pedig a célhoz szükséges minimumra kell korlátozni. Cégünk eleget tesz enek a követelménynek.

– Pontosság elve
A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük, azaz minden intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítsük.

– Korlátozott tárolhatóság elve
Az adatokat csak a lehető legrövidebb ideig tároljuk. Ennek az időtartamnak a meghatározásánál figyelembe vesszük az adatkezelés hátterét, valamint az adatok meghatározott ideig történő megőrzésére irányuló jogi kötelezettséget.

– Integritás és bizalmas jelleg elve
A személyes adatok kezelését oly módon kell végezzük, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

– Elszámoltathatóság elve
Abszolút alapelv, melyet Vállalatunk tiszteletben tart. Cégünk, mint adatkezelő felelős az előzőekben megfogalmazott adatkezelési elveknek való megfelelésért, és képes a megfelelés igazolására az adatkezelés megtervezésétől az adatkezelés végéig. Ezt a megfelelést az adatkezeléssel kapcsolatos munkafolyamat bármely szakaszában igazolni tudjuk.

VI. Milyen adatokat gyűjtünk és kezelünk?
Weboldalunkon kétféle módon léphet velünk kapcsolatba:
– Kapcsolat felvételi űrlapunkon kezdeményezhet velünk kommunikációt
– Jelentkezhet álláspályázatra
– Vevői elégedettségi kérdőív kitöltése

Kapcsolat felvételi űrlap:
A Fitting-Ker Kft., mint Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy weboldalán keresztül kapcsolatba lépjenek az adatkezelővel.
– A kapcsolatfelvétel önkéntes hozzájáruláson alapul.
– Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő weboldalára önkéntesen, személyes adatainak megadásával regisztrál.
– A kezelt adatok köre és célja: Név, Telefonszám, E-mail cím
– Az adatkezelés célja a szolgáltatások igénybe vételének megkönnyítése, valamint a kapcsolattartás.
– Az adatkezelés folyamata: az Érintett a weboldal egy meghatározott felületén keresztül a korában meghatározott adatait megadhatja és azokat a KÜLDÉS gomb megnyomásával eljuttathatja az Adatkezelő részére üzenetével együtt.
– Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig.
– Adatközlés harmadik fél irányába nem történik.
– Az adatkezelés módja: elektronikusan, manuálisan történik.
– Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

Álláspályázata jelentkezés:
– A Fitting-Ker Kft. lehetővé teszi az érintettek számára, hogy az általa meghirdetett álláspályázatra jelentkezzenek, vagy weboldalán akár kiírt álláspályázatra, akár kiírt álláspályázat nélkül jelentkezzenek.
– Az álláspályázatra történő jelentkezés önkéntes hozzájáruláson alapul.
– Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelőhöz valamilyen munkakör elnyerése céljából jelentkezik.
– A kezelt adatok köre és célja:
o A Weboldalon KARRIER menüpontban történő jelentkezés esetén Név, Telefonszám, E-mail cím megadásával tudnak az érintettek jelentkezni. Az adatkezelés célja: az étintettel való kapcsolatfelvétel biztosítása.
o Önéletrajz beküldése esetén a kezelt adatok köre és célja:
 Név – azonosítás
 szül. hely, idő – azonosítás
 megpályázott pozíció megnevezése – jelentkezés beazonosításához szükséges
 Különleges adat – pl. egészségügyi adat: kérjük csak akkor adja meg, ha a pozíció betöltésének elbírálásához szükséges.
 Pozíció betöltésének elbírálásához szükséges adatok:
• tapasztalatok – korábbi munkahely neve és az ott eltöltött időszak
• tapasztalatok – pozíció leírása
• iskolai végzettség
• idegen nyelv ismeret, idegen nyelv és ismeret foka
• csatolt önéletrajz egyéb adatai
• adatok jelentkezést követő 2 évig történő kezeléséhez való hozzájárulás jelzése, ha az érintett nem nyer felvételt
– Az adatkezelés célja a jelentkezés munkakör betöltésére, valamint a kapcsolattartás.
– Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:
Az Érintett eljuttatja adatait az Adatkezelő részére. A jelentkezés tipikus, de nem kizárólagosan elektronikus úton történő adatmegküldéssel történik.
Adatkezelő a kiválasztási folyamat során a jelentkezéseket összeveti a betölteni kívánt pozíció megkívánt, és a munkaviszony/egyéb jogviszony létrehozásának feltételeivel, és az összevetés alapján a legmegfelelőbb személyeket személyes interjúra hívja be.
A kiválasztás folyamata a személyes interjúval, és adott esetben teszt kitöltésével folytatódik.
A kiválasztás a legmegfelelőbb érintettel történő szerződéskötéssel ér véget azzal a megjegyzéssel, hogy a ki nem választott érintettek adatait az Adatkezelő csak abban az esetben kezelheti a jövőben, ha ahhoz az az érintettek külön hozzájárultak, azt külön, bizonyítható módon, kérték.
Adatkezelő jelzi a kiválasztás eredményét a jelentkező érintettek felé, és kéri a hozzájárulást az adatok további, a jelentkezést követő 2 évig történő kezeléséhez ugyanilyen vagy hasonló, vagy az érintett kompetenciáinak megfelelő álláspályázatra jelentkezésre, amennyiben ilyen hozzájárulást az érintett korábban nem adott (pl. a weboldalon keresztül).
Megadott hozzájárulás esetén az Adatkezelő azokat az adatokhoz kapcsolja és eltárolja.

– Érintett tudomásul veszi, hogy amennyiben álláspályázatra jelentkezés során referencia személyt adott meg, e személlyel az Adatkezelő felveheti a kapcsolatot az érintett szakmai tapasztalatainak ellenőrzése céljából.
– Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig, vagy érintett hozzájárulása alapján a jelentkezést követő 2 év leteltéig, vagy érintett időközben tett törlési igényéig.
– Adatközlés harmadik fél irányába nem történik.
– Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik.
– Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

Vevői elégedettségi kérdőív kitöltése
A Fitting-Ker Kft., mint Adatkezelő lehetővé teszi a vevői számára, hogy weboldalán keresztül szolgáltatásaival kapcsolatban visszajelzést adjanak.
– A kérdőív kitöltése önkéntes hozzájáruláson alapul.
– Az érintettek köre: A Fittinf-Ker Kft szerződött megrendelői, aki az Adatkezelő weboldalán a szerződés körébe tartozó szolgáltatásról visszajelzést adnak
– A kezelt adatok köre és célja: Cégnév, Munkavállaló Neve, Munkavállaló vállalati email címe.
– Az adatkezelés célja visszajelzés a szolgáltatásokról, melyet a megrendelők igénybe vesznek.
– Az adatkezelés folyamata: az Érintett a weboldal egy meghatározott felületén keresztül válaszol a Fitting-Ker Kft. szolgáltatásinak minőségére vonatkozó kérdésekre. A kérdőív végén az érintett a meghatározott adatait megadja és azokat a KÜLDÉS gomb megnyomásával eljuttathatja az Adatkezelő részére.
– Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig.
– Adatközlés harmadik fél irányába nem történik.
– Az adatkezelés módja: elektronikusan, manuálisan történik.
– Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

VII. Mennyi ideig kezeljük, tároljuk az Ön személyes adatait?
Vállalatunk a személyes adatokat csak az adatkezelés céljának fennállása alatt, illetve addig kezeli, amíg arra valamely jogszabály kötelezi. Az adatkezelés céljának megvalósulásával egyidejűleg, vagy ha a jogszabályi kötelezettség megszűnik, illetve ha azt Ön kéri, a vonatkozó személyes adatok törlésre vagy anonimizálásra kerülnek.
Vállalatunk nem továbbítja az Ön személyes adatait az Európai Unión kívüli országokba, valamint nem adja át a személyes adatokat harmadik személyeknek azok saját üzleti céljaira való felhasználásra (például, adatbányász vagy direkt marketing cégek).

VIII. Milyen jogszabályok vonatkoznak adatkezelésünkre?
A személyes adatok kezelésére csak az Európai Parlament és a Tanács természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) szabályai szerint kerül sor,
A fentieken túl jogszabály is kötelezheti Vállalatunkat bizonyos személyes adatok kezelésére, illetve meghatározott ideig való megőrzésére.

IX. Egyéb rendelkezések
Cégünk jelen tájékoztatóban azon adatkezelési folyamatokat mutatta be, amelyek a Weboldalon történő kapcsolatfelvételre jellemzőek. Cégünk ezen felül is kezel személyes adatokat, munkáltatáshoz, valamint ügyfélkapcsolati célokból.
Amennyiben Ön munkavállalónk, vagy Ügyfelünk, vagy egyéb célból szeretné megismerni cégünk teljes adatkezelési tevékenységét, kérjük, hogy az I. pontban megjelölt elérhetőségeinken vegyék fel velünk a kapcsolatot.